Đề xuất các nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 27/05/2022 17:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1857/BXD-PTĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc đề xuất các nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 06-NQ/TW). Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tại văn bản số 1016/VPCP-CN ngày 17/02/2022 và văn bản số 2176/VPCP-CN ngày 08/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu và đề xuất các đề án, nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Đề nghị Quý cơ quan quan tâm, chỉ đạo:

1. Đề xuất cụ thể các đề án chuyên ngành cần được triển khai để thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được xác định tại Nghị quyết số 06-NQ/TW và đạt được các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết.

2. Đề xuất các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định quy phạm pháp luật cần được ban hành để tạo nguồn lực cho phát triển đô thị, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững.

Nội dung đề xuất đề nghị nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, cấp phê duyệt và dự kiến nhu cầu nguồn lực cần bố trí (nếu có).

 Văn bản đề xuất các đề án, nhiệm vụ đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 06/6/2022. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh – Trưởng phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng theo số điện thoại 0912225888; email: baocao.uda@moc.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1857-BXD-PTDT_27052022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1857/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)